Stretnutia Mladých LEDNICA 2000

 

Národné Stretnutia Mladých Lednica 2000 (známe pod názvom Lednica) je jedným z hlavných každoročných stretnutí poľskej katolíckej mládeže. Organizované sú v blízkosti mesta Poznaň, v Lednici (vedľa jazera Lednica, ktoré je považované za miesto, kde bol pokrstený v roku 966 prvý poľský panovník, Mieszko I). Je to najväčšie cyklické náboženské zhromaždenie mladých ľudí na svete (s výnimkou stretnutí s účasťou pápeža). Stretnutia v Lednicy boli iniciované v roku 1997 známym dominikánskym kňazom Janom Gorom. Zomrel 21. decembra 2015 vo veku 67 rokov. Odvtedy dominikáni Wojciech Prus a Maciej Soszyński sú kňazmi Lednice. Stretnutia sa organizujú každý rok a vždy sa konajú v prvú júnovú sobotu. Tieto zhromaždenia sú významnými prejavmi činnosti katolíckej mládeže v Poľsku. Pápež Ján Pavol II. posielal každoročné osobitné posolstvo účastníkom stretnutí v Lednici. V tejto  tradícii pokračoval aj jeho nástupca Benedikt XVI. Po jeho rezignácii pokračuje v tejto  tradícii pápež František.

Ak sa chcete zúčastniť 22. stretnutia Mladých Lednica 2000, kontaktujte nás na adrese: international@lednica2000.pl alebo sekretariat@lednica2000.pl

Lednica je nezisková organizácia mladých katolíkov, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať integrovanú osobnosť mladých ľudí a vytvoriť progresívnu a atraktívnu kultúru slúžiacu univerzálnym hodnotám. Zakladateľom a vodcom Lednického hnutia bol otec Jan Wojciech Góra, dominikán a jeden z najznámejších duchovných v Poľsku.

Inšpirovaný svätým Jánom Pavlom II., k tvorbe a nachádzaniu nových spôsobov prenosu viery a tradičných hodnôt na budúce generácie poľských katolíkov, otec Góra prišiel s iniciatívou Lednického hnutia. Názov Lednica pochádza z jazera, ktoré má veľký význam pre poľskú kultúru a cirkev v Poľsku. V roku 966, na ostrove v jazere Lednica bol poľský národ pokrstený v kresťanskej viere prostredníctvom svojho panovníka, Mieszka I.

V očakávaní pápežovej púti do Poľska v roku 1997 v Lednici bola postavená masívna oceľová brána v tvare ryby. Prechádzajúc cez rybu, staroveký kresťanský symbol, veriaci môžu symbolicky obnoviť svoj krst a vyjadriť svoju vieru. Táto brána sa stala ikonou modernej architektúry a je určite jednou z najznámejších náboženských stavieb v Poľsku.

Kedysi svätý Ján Pavol II vyzval otca Jána, aby sa stal „novým Gutenbergom” – aby preložil posolstvo kresťanstva na zvuk a obraz, ktoré môžu osloviť ľudí presýtených médiámi lepšie, ako tlačené slovo. Prostredníctvom piesne, tanca a symbolu to neustále realizuje teraz už  každoročné Stretnutie Mladých v Lednici. Je to najväčšie cyklické zhromaždenie mladých ľudí v celej Európe a ako centrum liturgickej a pastoračnej tvorivosti je Lednica neporovnateľná. Priťahuje od 80 do 100 tisíc mladých ľudí a obrovské televízne publikum na modlitbu oživenú úžasnou atmosférou a vynikajúcou súčasnou sakrálnou hudbou, prevažne zloženou najmä pre Lednicu.

Program hnutia Lednice sa zameriava na budúcnosť, s posolstvom zodpovednosti, ktoré dáva slobodným ľuďom silu budovať pevné spoločenstvá. Ponúka školenia a formovanie mladých ľudí podľa knihy otca Jána Góry „Vízia rozvoja integrovanej osobnosti” podopretú posolstvami Jána Pavla II pre Lednicu z rokov 1997-2005.

pola_hu

Otec dominikán Ján W. Góra.

Naším patrónom je svätý Ján Pavol II., ktorý požehnal dielo a inšpiroval organizáciu Stretnutí Mladých LEDNICA 2000 zomrelého otca dominikána Jána W. Góru. Otec Ján miloval túto prácu. Celý svoj život venoval rozvoju a evanjelizácii mladých. Jeho slová zdôrazňujú, aké dôležité je, aby sme sa všetci stretli na poliach Lednice: „Cíťte sa pozvaní a do kalendára si napíšte Lednicu ako deň nášho stretnutia s Ježišom. Všetci sa musíme stretnúť. Musíme si vybrať Ježiša. Musíme spievať a tancovať. Ježiš je náš život (našim životom). Túžime, aby bol všetkým v každom.”

ojan_hu

news-825x340
SOM ………. heslo stretnutia mladých Lednica 2000   /preložený význam/

Vlani sme opúšťali polia Lednice s volaním „Choď a miluj”. Na stretnutiach s ostatnými sme však rýchlo zistili, ako nedostatočná je naša láska. Zažívame krehkosť našej vlastnej sily, často nevieme, ako milovať. Preto nás v roku 2018 v Lednicy sprevádzať bude slovo „JESTEM” (SOM), syntéza zapísaného jeho otcom dominikánom Jánom Górom a vety opakované za svätým Jánom Pavlom II  ,,Človek, ktorý je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre seba, nemôže nájsť naplnenie ináč ako prostredníctvom nezištného daru seba samého.”

Budeme spolu v Lednici spoločne odhaľovať to, akí vzácni sme v očiach Boha. Iba tým, že objavíme a prijmeme lásku Božiu, môžeme sa stať nesebeckým darom pre iných. Dá sa povedať, že tohtoročné stretnutie bude cesta do svojho vnútra, hľadaním svojho „JESTEM“ (SOM) a jedine niekto uchvátený veľkosťou daru človečenstva môže odovzdať toto nadšenie pre ostatných, pretože sa tak približuje sa k Bohu, ktorý nás stvoril z nezištnej lásky.

SOM

Moji drahí, ste veľmi milovaní!
V roku 2017 sme odchádzali z Lednice so zvolaním„Choď a miluj!”. Stretnutia s inými nás však rýchlo presvedčili, aká je naša laska nedostatočná. Miešalo sa v nás nadšenie so znechutením, vyvolaným porážkami. Zároveň k nám často dochádzali kritické hlasy, nedokázali sme zapáliť v druhých oheň, ktorý planie v nás . Ako potom zachrániť túžbu po láske a nestratiť pri tom zmysel života?

Aj preto je Lednica tak veľmi potrebná – je to miesto pravdivého pohľadu na seba aj na iných. Na XXII. Stretnutiach Mladých nás povedie slovo „SOM”. Spoločne odhalíme akí vzácni sme v očiach Boha. Boh nás chce – narodili sme sa z Jeho lásky a putujeme k láske Otca. Boh nám v Lednici svojím posolstvom vysvetlí život: prejavom jeho pohľadu upriameného na mňa je túžba milovať, a porážky lásky nikdy nie sú meradlom našej hodnoty.

„Som” je syntézou posolstva Pána, ktoré tak veľmi miloval o. Jan W. Góra a opakovaním vety spolu so svätým Jánom Pavlom II:

,, Človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli nemu samotnému, nemôže nájsť naplnenie inak, než iba nezištným darovaním samého seba”.
Tohtoročná Lednica tak bude stretnutím s pohľadom Boha. V ňom odhalíme svoje „Som”.

Očarení našou krásou v očiach Boha, dokážeme odovzdáť túto radosť ďalším. Staneme sa nezišným darom pre iných.
Musíme sa stretnúť v Lednici – v mieste pravdivého pohľadu na človeka. Pozvite svojich priateľov a blízkych
– buďme spolu 2. júna 2018!

o. Wojciech Prus OP, o. Mateusz Kosior OP

kňazi komunity LEDNICA 2000

fb-940x780

PROGRAM STRETNUTIA

8.00 Otvorenie Lednice
Spoveď
12.00 Anjel Pána
Konferencia
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
17.00 Zahájenie XXII. Stretnutia mladých LEDNICA 2000
I. časť: SOM – ako ma vidí Ježiš
II. časť: SOM – pravdivý pohľad na seba a na druhých
20.00 Eucharistia
Hodina sv . Jána Pavla II. : Otec našej slobody
III: časť: SOM – nové narodenie
23.15 Adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou
23.45 Voľba Krista
24.00 Prekročenie Brány III. tisícročia

SYMBOLY STRETNUTIA

ZRKADLO PRAVDIVÉHO POHĽADU

Získa ho każdy účastník XXII. Stretnutia mladých LEDNICA 2000. Pomôže pri stretnutí s pohľadom Boha. Iba v pohľade Pána Ježiša odhlalíme akí skutočne sme. „ Som” vzácny v očiach Boha, získávam hodnotu, lebo Boh ma miluje. Pravdivý pohľad na seba a druhých spôsobuje premenu, której znakom je aj symbol tohtoročného Stretnutia. Očarení našou krásou v Božích očiach, budeme schopní túto radosť odovzdávať druhým. Staneme sa nezištným darom pre iných.
SVIECA
Symbol svetla a mieru. Ako každý rok sa aj tento rok v Lednici rozžiaria desiatky tisíce sviec na znamenie našej viery a jednoty.

REGISTRÁCIA ÚčASTNÍKOV

Včasné PRIHLÁSENIE SKUPINY nám pomôže zdokonaliť organizáciu a pripraviť stretnutie pre potrebný počet účastníkov.
Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa XXII. Stretnutia (skupiny alebo individuálni účastníci), žiadame Vás, aby ste sa prihlásili na e-mailovú adresu:: international@lednica2000.pl
Na mieste Stretnutia prosíme o uhradenie príspevku vo výške 12 PLN za každého účastníka.
Tento milordar nám pomôže pokryť potrebné organizačné náklady stretnutia, napr. ozvučenie, osvetlenie, veľkoplošné obrazovky, symboly, sanitu, lekársku starostlivosť a mnoho ďalších.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Bohoslužby v Ledniciach trvajú mnoho hodín a prebiehajú pod holým nebom. Pribaľte si niečo na sedenie, karimatku, pohodlnú obuv, teplé oblečenie, pršiplášť a krém s UV filtrom.
Zároveň nezabúdajte ani na ochranu hlavy, vodu, jedlo a základné lieky (predovšetkým, v prípade, že pravidelne užívate lieky na predpis!)
Obchod v Ledniciach je miestom, kde si môžete zakúpiť iba originálne pamiatky, suveníry, tričká, zaujímavé knihy a cd s hudbou Siewców Lednicy. Po celý rok Vás pozývame na nákupy v internetowej predajni www.lednicki.pl.
Ako każdy rok, aj tento rok sa o našu bezpečnosť postarajú lekári a zdravotní záchranári. Po príchode do Lednice Vás žiadame, aby ste svoju skupinu prihlásili v informačnom stane. Zároveň pripomíname, že platí zakaz konzumovania alkoholických nápojov a omamných látok. Upozorňujeme, že v Lednici platí zakaz stanovania.
V mieste Stretnutia budú prevádzkované gastronomické stánky, ktoré ponúkajú teplé jedla, nápoje, sladkosti atď..

KALENDÁRIUM 2018

LEDNICA PRE DETI

9. júna 2018, hod. 12.00.
PRÁZDNINY 2018
Chceš stráviť prázdniny inak než obyčajne? Pridaj sa k nám a spriateľ sa s Ježišom! Zober so sebou priateľov!
Prázdniny v Lednicy – 1-21. júla 2018
Prázdniny v Jamnej – 6-19. augusta 2018

SLÁVNOSTI V JAMNEJ

14-15. augusta 2018 si slávnostne uctíme Nanebovzatie Panny Márie.
Viac informáciíí nájdete na www.jamna.dominikanie.pl.

LEDNICA SENIORA

september 2018, hod. 12.00.

LEDNICA MOTORKÁROV

15. september 2018, hod. 12.00.

KONCERTY SIEWCÓW LEDNICY

Harmonogram koncertov na www.siewcylednicy.pl.

lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Newsletter Lednicki

FreshMail.pl