Regulamin ruchu drogowego

REGULAMIN RUCHU WEWNĘTRZNEGO POJAZDÓW PODCZAS XXVI SPOTKANIA MŁODYCH LEDNICA 2000

 

 1. Wjazd na Pola Lednickie możliwy wyłącznie na podstawie aktualnej przepustki wydanej przez Organizatora.
 2. Kierowcy wszelkich pojazdów poruszających się po Polach Lednickich, zobowiązani są do poruszania się zgodnie z organizacją ruchu obowiązującą na terenie Spotkania oraz przestrzegać obowiązujących nakazów.
 3. Pierwszeństwo w ruchu na terenie wydarzenia mają pielgrzymi. Wymuszanie pierwszeństwa będzie egzekwowane przez służby w sposób natychmiastowy, w postaci odebrania przepustki.
 4. Przepustki zwykłe, uprawniają do jednorazowego dojazdu do wskazanego miejsca. Zabronione jest swobodne poruszanie się po Polach Lednickich, jak również po terenie sektorów oraz dróg przeznaczonych dla uczestników.
 5. Od godziny 23.30 (04.06) do zakończenia Spotkania, obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu na obszarze wydzielonych na potrzeby przejścia przez Bramę III Tysiąclecia.
 6. Zabrania się wykorzystywania sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych.
 7. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania zasad Ruchu Drogowego, a w szczególności zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Służby Organizatora Spotkania uprawnione są do badania trzeźwości kierowców, na co każdy wjeżdżający na Pola Lednickie wyraża zgodę.
 9. Na terenie Pól Lednickich obowiązuje ograniczenie prędkości 10 km/h.
 10. Kierowca jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydanych przez służby Organizatora.
 11. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem Organizatora umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
 • legitymowania kierowców w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagażnika w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 4 w Regulaminie Spotkania,
 • badania trzeźwości kierowców.
 1. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz z przepustką typu “S”.
 2.  Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

nycescortmodels.com