Dzień 15 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu

Uznając testament z Krzyża: „Oto Matka twoja” – przyjmujędziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.


Wznoście częściej oczy ku Jezusowi Chrystusowi! Jest On człowiekiem, który kochał najbardziej, najświadomiej, najdobrowolniej, najbardziej darmo! Rozważcie testament Chrystusa: „Nie ma większego świadectwa miłości, niż oddać swe życie za tych, których się kocha”. Kontemplujcie Człowieka — Boga, człowieka o przebitym sercu! Nie bójcie się! Jezus nie przybył, aby potępić miłość, lecz aby wyzwolić miłość z jej dwuznaczności, z jej fałszywego obrazu. To On wzruszył serce Samarytanki, Zacheusza, On sprawia dziś na całym świecie podobne nawrócenie. Wydaje mi się, że tego wieczoru Chrystus szepce każdemu i każdej z was: „Daj mi twe serce!… Oczyszczę je, wzmocnię je, zwrócę je ku tym, którzy go potrzebują: do twej rodziny, do twej szkolnej czy uniwersyteckiej wspólnoty, do twego środowiska, do niekochanych, do cudzoziemców mieszkających na ziemi francuskiej, do mieszkańców całego świata, którzy nie mają z czego żyć i rozwijać się, do mniejszych spośród ludzi. Miłość wymaga uczestnictwa!”

(Jan Paweł II, Orędzie do francuskiej młodzieży, 1.06.1980 r.)

Przez Boże macierzyństwo Maryja w pełni otwarła swe serce na Chrystusa, a w Nim na całą ludzkość. Jej całkowite poświęcenie się dziełu Syna ujawnia się przede wszystkim przez udział w Jego ofierze. Zgodnie ze świadectwem Jana Matka Jezusa «stała obok krzyża» (por. J 19, 25), co znaczy, że zjednoczyła się z wszystkimi cierpieniami, jakie nękały Jezusa. Miała udział w Jego wielkodusznej ofierze za zbawienie świata. To uczestnictwo w ofierze Chrystusa stało się źródłem nowego macierzyństwa Maryi. Ta, która cierpiała za wszystkich ludzi, stała się Matką wszystkich ludzi. Sam Jezus ogłosił to nowe macierzyństwo, gdy powiedział do Maryi z wysokości krzyża: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19, 26). W ten sposób Maryja stała się Matką umiłowanego Syna, a w zamyśle Jezusa — Matką każdego ucznia, każdego chrześcijanina. To powszechne macierzyństwo Maryi, które ma się przyczyniać do wzrostu życia w Duchu, jest najwspanialszym darem ukrzyżowanego Chrystusa dla ludzkości. Do umiłowanego ucznia Jezus powiedział: «Oto matka twoja» i od tej chwili ów uczeń «wziął Ją do siebie» (J 19, 27), co można lepiej wyrazić słowami: «przyjął Ją do swojej majętności» — jako jeden z cennych darów pozostawionych mu przez ukrzyżowanego Mistrza. Słowa «oto Matka twoja» są skierowane do każdego z nas. Wzywają nas, byśmy miłowali Maryję, jak miłował Ją Chrystus, byśmy przyjęli Ją jako Matkę w naszym życiu, byśmy pozwolili Jej prowadzić nas drogami Ducha Świętego.

(Jan Paweł II, Audiencja generalna 29.04.1998 r.)